دوره ها

 

دوره های پیش آمادگی General English 

دوره های پیشرفته General English

دوره های IELTS فوق فشرده

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

 

(به روز رسانی شده در 1395/11/3 ساعت 18:30)

 

دوره های پیش آمادگی General English

سطح

كد دوره

روز و ساعت دوره

شروع

اتمام

قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

ظرفیت

استاد

زمان فیلمبرداری دوره

طول دوره

ثبت نام

Intro A

CA083

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

16 بهمن

14 اسفند

158/000

شهرک غرب

10 نفر

در حال بررسی

27 بهمن

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 1A

CA166

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

158/000

سعادت آباد

15نفر

در حال بررسی

15 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

CA167

یکشنبه سه شنبه
9 - 12

1 اسفند

20 فروردین

158/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

15 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 1B

CB170

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

158/000

ونک

10 نفر

در حال بررسی

15 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 2A

CA262

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن

19 فروردین

158/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

7 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

CA282

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

17 بهمن

15 اسفند

158/000

شهرک غرب

8 نفر

در حال بررسی

24 بهمن

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 2B

CB271

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن

19 فروردین

158/000

ونک

10 نفر

در حال بررسی

18 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 3A

CA358

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

17 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

CA359

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

12 نفر

در حال بررسی

17 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 3B

CB360

جمعه 14 9

15 بهمن

20 اسفند

158/000

سعادت آباد

13 نفر

در حال بررسی

6 اسفند

22 ساعت

 ثبت نام

CB380

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

16 بهمن

14 اسفند

179/000

شهرک غرب

10 نفر

در حال بررسی

4 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 4A

CA451

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

3 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

CA456

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /17-14

2 اسفند

21 فروردین

179/000

سعادت آباد

8 نفر

در حال بررسی

16 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Communicative 4B

CB464

شنبه چهارشنبه

9 - 12

30 بهمن

19 فروردین

179/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

4 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

CB463

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

12 نفر

در حال بررسی

22 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

CB472

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن

19 فروردین

179/000

ونک

8 نفر

در حال بررسی

4 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام


دوره های پیشرفته General English

Max 1

M161

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن

19 فروردین

179/000

سعادت آباد

10 نفر

در حال بررسی

7 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

M182

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

17 بهمن

15 اسفند

179/000

شهرک غرب

9 نفر

در حال بررسی

1 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Max 2

M259

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

9 نفر

در حال بررسی

15 فروردین

26 ساعت

 ثبت نام

M260

یکشنبه سه شنبه
9 - 12

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

17 اسفند

22 ساعت

 ثبت نام

M263

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن

19 فروردین

179/000

سعادت آباد

8 نفر

در حال بررسی

18 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Max 3

M366

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30/17-14

2 اسفند

21 فروردین

179/000

سعادت آباد

12 نفر

در حال بررسی

9 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

M367

شنبه چهارشنبه

9 - 12

30 بهمن

19 فروردین

179/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

18 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

M368

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن

19 فروردین

179/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

11 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

M371

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

179/000

ونک

8 نفر

در حال بررسی

10 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Max 4

M462

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

7 نفر

در حال بررسی

10 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

M463

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن

19 فروردین

179/000

سعادت آباد

تکمیل

در حال بررسی

16 فروردین

26 ساعت

 ثبت نام

M484

شنبه چهارشنبه

9 - 12

16 بهمن

14 اسفند

179/000

شهرک غرب

10 نفر

در حال بررسی

3 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

Max 5

M531

شنبه چهارشنبه
20:30 17:30

30 بهمن

19 فروردین

179/000

سعادت آباد

12 نفر

در حال بررسی

14 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

M532

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

1 اسفند

20 فروردین

179/000

سعادت آباد

15 نفر

در حال بررسی

15 فروردین

26 ساعت

 ثبت نام

M585

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

17 بهمن

15 اسفند

179/000

شهرک غرب

10 نفر

در حال بررسی

1 اسفند

26 ساعت

 ثبت نام

دوره های IELTS فوق فشرده

سطح

كد دوره

روز و ساعت دوره

شروع

اتمام

قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

ظرفیت

استاد

طول دوره

ثبت نام

IELTS

Summit

MasterClass

IS099

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

20 دی

5 اسفند

966/000

سعادت آباد

تکمیل

چهار استاد همزمان

42 ساعت

 ثبت نام

IV0201

شنبه چهارشنبه
20:30 17:30

25 دی

11 اسفند

966/000

ونک

تکمیل

چهار استاد همزمان

42 ساعت

 ثبت نام

IS0100

یکشنبه سه شنبه

9 :30-12:30

26 دی

10 اسفند

966/000

سعادت آباد

تکمیل

چهار استاد همزمان

42 ساعت

 ثبت نام

IV0202

یکشنبه سه شنبه

17:30-20:30

26 دی

10 اسفند

966/000

ونک

تکمیل

چهار استاد همزمان

42 ساعت

 ثبت نام

IV0203

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

27 دی

16 اسفند

966/000

ونک

تکمیل

چهار استاد همزمان

42 ساعت

 ثبت نام

IV0204

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

7 بهمن

26 اسفند

966/000

ونک

4 نفر

چهار استاد همزمان

42 ساعت

 ثبت نام

IS0105

شنبه چهارشنبه

9:30 – 12:30

9 بهمن

25 اسفند

966/000

شهرک غرب

1 نفر

چهار استاد همزمان

42 ساعت

 ثبت نام

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

Workshop (Writing)

W-W01

پنج شنبه

/9:00-12:00

23 دی

28 بهمن

245/000

سعادت آباد

تکمیل

استاد حامد محمد حسینی

18 ساعت

 ثبت نام

W-W02

دوشنبه 20:30-17:30

4 بهمن

9 اسفند

245/000

سعادت آباد

تکمیل

استاد حامد محمد حسینی

18 ساعت

 ثبت نام

W-W03

جمعه 13 - 9

8 بهمن

13 اسفند

245/000

شهرک غرب

تکمیل

استاد حامد محمد حسینی

20 ساعت

 ثبت نام

W-W04

چهارشنبه 21 - 17

13 بهمن

11 اسفند

245/000

ونک

12 نفر

استاد حامد محمد حسینی

20 ساعت

 ثبت نام

Workshop (Reading)

R-R08

جمعه 13 - 9

8 بهمن

13 اسفند

245/000

شهرک غرب

7 نفر

استاد عباسی

20 ساعت

 ثبت نام

Workshop (Speaking)

S-S010

سه شنبه21 - 17

12 بهمن

10 اسفند

245/000

شهرک غرب

تکمیل

 استاد میلاد محمد حسینی

20 ساعت

 ثبت نام

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

دوره های نوروزی

IELTS

Summit

MasterClass

IS0101

13 - 9

3 فروردین

12 فروردین

966000

سعادت آباد

8 نفر

چهار استاد همزمان

40 ساعت

 ثبت نام

IS0102

13 - 9

3 فروردین

12 فروردین

966000

سعادت آباد

8 نفر

چهار استاد همزمان

40 ساعت

 ثبت نام

IS0103

13 - 9

3 فروردین

12 فروردین

966000

شهرک غرب

8 نفر

چهار استاد همزمان

40 ساعت

 ثبت نام