به روز رسانی شده در تاریخ 1395/12/1 ساعت 14:30

 

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

IELTS

IS0108

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0102

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0103

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

شهرک غرب

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0104

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0107

همه روزه

9-13

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد  همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS011

همه روزه

13-9

3 فروردین

12 فروردین

سعادت آباد

4 استاد همزمان

_

8

0

966000

تکمیل

تکمیل 

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

Writing Workshop

W04

چهارشنبه

17-21

13 بهمن

11 اسفند

ونک

استاد حامد محمدحسینی

-

14

0

245،000

تکمیل

Writing

Workshop

W05

پنج شنبه

9-12

5 اسفند

31 فروردین

سعادت آباد

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

245،000

تکمیل

Writing

Workshop

W06

سه شنبه

17-21

26 بهمن

24 اسفند

سعادت آباد

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

245،000

تکمیل

Reading

Workshop

R09

شنبه

17-21

23 بهمن

21 اسفند

شهرک غرب

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

245،000

تکمیل

Reading

Workshop

R10

یکشنبه

17-21

24 بهمن

22 اسفند

سعادت آباد

استاد عباسی

-

20

0

245،000

تکمیل

Reading Workshop

R11

شنبه

17-21

19 فروردین

16 اردیبهشت

شهرک غرب

استاد حامد محمدحسینی

-

15

12

245،000

ثبت نام

Listening

Workshop

L02

یکشنبه

17:30-20:30

24 بهمن

8 اسغند

شهرک غرب

استاد حامد محمدحسینی

-

20

0

122،000

تکمیل

Speaking

Workshop

S11

دوشنبه

17-21

21 فروردین

11 اردیبهشت

سعادت آباد

استاد میلاد محمدحسینی

-

15

7

245،000

ثبت نام

 

دوره های پیش آمادگی General English (PRE-IELTS)

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

INTROA

CA083

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

16 بهمن

14 اسفند

شهرک غرب

استاد نوری

27 بهمن

10

0

158،000

تکمیل

C1A

CA166

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فرودین

سعادت آباد

استاد غفوری

15 اسفند

15

0

158،000

تکمیل

C1A

CA167

یکشنبه

سه شنبه

9-12

1 اسفند

20 فرودین

سعادت آباد

استاد تقوی

15 اسفند

15

3

158،000

ثبت نام

C1B

CB170

یکشنبه

سه شنبه

10-13

1 اسفند

20 فرودین

ونک

استاد بهمنی

15 اسفند

10

2

158،000

ثبت نام

C2A

CA262

شنبه چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد بایقره

7 اسفند

15

0

158،000

تکمیل

C2A

CA282

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

17 بهمن

15 اسفند

شهرک غرب

استاد حریرپوش

24 بهمن

8

0

158،000

تکمیل

C2B

CB271

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

ونک

استاد تقوی

18 اسفند

8

0

158،000

تکمیل

C3A

CA358

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد کریمیان

17 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

C3A

CA359

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد امینی

17 اسفند

13

0

179،000

تکمیل

C3B

CB360

جمعه

9 -

14

6 اسفند

27 فروردین

سعادت آباد

در حال بررسی

6 اسفند

13

13

158،000

ثبت نام

C3B

CB380

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

16 بهمن

14 اسفند

شهرک غرب

استاد امینی

4 اسفند

10

0

179،000

تکمیل

C4A

CA451

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد ذوالقدر

3 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

C4A

CA456

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

14-17

2 اسفند

21 فروردین

سعادت آباد

استاد امینی

16 اسفند

8

4

179،000

ثبت نام

C4B

CB464

شنبه

چهارشنبه

9-12

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد کریمیان

4 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

C4B

CB463

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد بهمنی

22 اسفند

14

0

179،000

تکمیل

C4B

CB472

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

ونک

استاد محمدی

4 اسفند

8

0

179،000

تکمیل

 

دوره پیشرفته General English

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

Max1

M161

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد رسولی

7 اسفند

15

0

179،000

تکمیل

Max1

M182

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

17 بهمن

15 اسفند

شهرک غرب

استاد رستمی

1 اسفند

9

0

179،000

تکمیل

Max 1

M183

یکشنبه

سه شنبه

10

13

1 اسفند

20 فروردین

ونک

استاد صادقی

15 فرودین

8

0

179،000

تکمیل

Max2

M259

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد صبوری

15 فرودین

12

6

179،000

ثبت نام

Max2

M267

شنبه

چهارشنبه

10

13

6 بهمن

4 اسفند

سعادت آباد

استاد بهمنی

23 بهمن

13

0

179،000

تکمیل

Max2

M260

یکشنبه

سه شنبه

9

12

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد صبوری

17 اسفند

15

7

179،000

ثبت نام

Max3

M366

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

14-17

2 اسفند

21 فروردین

سعادت آباد

استاد ذوالقدر

9 اسفند

12

9

179،000

ثبت نام

Max3

M368

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد قجاوند

11 اسفند

12

4

179،000

ثبت نام

Max3

M371

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

1 اسفند

20 فروردین

ونک

استاد حسینی

10 اسفند

8

0

179،000

تکمیل

Max3

M367

شنبه

چهارشنبه

10

13

7 اسفند

26 فرورین

سعادت آباد

استاد قجاوند

19 فروردین

14

14

179،000

ثبت نام

Max4

M462

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

ا اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد تقوی

10 اسفند

9

7

179،000

ثبت نام

Max4

M463

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد توکلی

16 فروردین

10

0

179،000

تکمیل

Max4

M484

شنبه

چهارشنبه

9

12

16 بهمن

14 اسفند

شهرک غرب

استاد نوری

3 اسفند

10

0

179،000

تکمیل

Max5

M531

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

30 بهمن

19 فروردین

سعادت آباد

استاد ذوالقدر

14 اسفند

13

0

179،000

تکمیل

Max5

M532

یکشنبه

سه شنبه

9

12

1 اسفند

20 فروردین

سعادت آباد

استاد نوری

15 فروردین

15

0

179،000

تکمیل

 

Max5

M585

یکشنبه

سه شنبه

9

12

17 بهمن

15 اسفند

شهرک غرب

استاد احمدی

1 اسفند

10

0

179،000

تکمیل

 

دوره IELTS SUMMIT فوق فشرده

سطح

کد دوره

روز

ساعت

شروع

پایان

محل

استاد

فیلمبرداری

ظرفیت کل

ظرفیت

مانده

شهریه

وضعیت

IELTS

IS099

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

9:30

20 دی

5 اسفند

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0201

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

25 دی

11 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0100

یکشنبه

سه شنبه

9:30

12:30

26 دی

10 اسفند

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0202

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

26 دی

10 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0203

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

9:30

27 دی

16 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0204

دوشنبه

پنج شنبه

17:30

9:30

7 بهمن

26 اسفند

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0101

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

20 بهمن

23 فروردین

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0105

شنبه

چهارشنبه

9:30

12:30

9 بهمن

25 اسفند

شهرک غرب

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IS0106

یکشنبه

سه شنبه

9:30

12:30

17 بهمن

27 فروردین

شهرک غرب

چهار استاد همزمان

-

8

0

966،000

تکمیل

IELTS

IV0205

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

20 فروردین

8 خرداد

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

8

966،000

ثبت نام

IELTS

IV0206

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

21 فروردین

4 خرداد

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

7

966،000

ثبت نام

IELTS

IS0109

شنبه

چهارشنبه

17:30

20:30

26 فروردین

10 خرداد

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

6

966،000

ثبت نام

IELTS

IS0110

شنبه

چهارشنبه

9:30

12:30

14 اسفند

16 اردیبهشت

سعادت آباد

چهار استاد همزمان

-

8

6

966،000

ثبت نام

IELTS

IV0207

یکشنبه

سه شنبه

17:30

20:30

15 اسفند

24 اردیبهشت

ونک

چهار استاد همزمان

-

8

2

966،000

ثبت نام